Amatsu Norito means Prayer of Heaven.

 

Taka- ama harani kami tsumari masu
Kamurogi Kamu romino mikoto mochite
Sume-mioya kamu izana gino mikoto
Tsu ku shino Himukano Tachi hanano
Odono Ahagi-harani Misogi hara i tamau tokini nari maseru
haraidono ohkami-tachi
Moro-morono magagoto tsumi kegare wo
Harai tama-e kiyome tama-e to maosu kotono yoshi o
Amatsu-kami kunitsu-kami ya-ho yorozuno kami-tachi tomoni
Ameno fuchi-komano mimi furitate-te  kikoshi-mese to

Kashikomi kashikomi mo *maosu

Miroku Ohmikami mamori tama-e    sakiha-e tama-e

Miroku Ohmikami mamori tama-e    *sakiha-e tama-e

Kamu-nagara tamachi ha-e mase

Kamu-nagara tamachi  *ha-e mase